ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 43 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിച്ചു

കോവിഡ് – 19 കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 43 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിച്ചു. 861 പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. 84 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഒമ്പതിടങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവയും ആരംഭിക്കും.

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *