എരുമേലി തോട്ടില്‍ കുമിഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിനെതിരെ, ജലാശയ മലീനീകരണത്തിനെതിരെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം,സ്വയം പുഴയായി അവതരിച്ച് രവീന്ദ്രന്‍ എരുമേലി

ര്‍ദ്ധച്ചു വരുന്ന ജലമലിനീകരണവും തോടുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മലീനീകരണവും കണ്ടു മടുത്ത്,സ്വയം പുഴയായി അവതരിച്ച് രവീന്ദ്രന്‍ എരുമേലി. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ തന്റെ പ്‌റതിഷേധം അറിയിക്കുകയും,ഇതിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു രവീന്ദ്രന്‍ എരുമേലി.ഇതിനു മുമ്പും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളില്‍ ഇദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.എരുമേലി തോട്ടില്‍ കുമിഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിനെതിരെയാണ് എരുമേലിപ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ ഏകാംഗ പ്‌റതിഷേധം നടന്നത്.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »