തോട്ടം- പുരയിടം വിഷയം- മുന്‍രേഖകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലഭ്യമാക്കണം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം


കോട്ടയം:- കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചില്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിലെ ചെറുകിട കൃഷിഭൂമികള്‍ അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി രജിസ്റ്ററില്‍  പിശകായി തോട്ടം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ചെറുകിട കര്‍ഷകരും നാമമാത്ര ഭൂഉടമകളും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ നടത്തുന്ന അദാലത്തില്‍ ഹാജരാകുന്ന കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 1964 മുതല്‍ ഉള്ള മുന്‍ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ പ്രമാണങ്ങള്‍ സ്വന്തം നിലയില്‍ സമ്പാദിക്കുക എന്നത് ചെറുകിട-നാമമാത്ര ഭൂഉടമകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും, ചിലവേറിയതുമാണ്.   ആയതിനാല്‍ ഇപ്രകാരം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ഹാജരാക്കേണ്ട മുന്‍പ്രമാണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തി ലൂടെ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷകളില്‍ തീര്‍പ്പ് കല്പിക്കണമെന്നും അതിനായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മീനച്ചില്‍ താലൂക്കുകളില്‍ പ്രത്യേകം റവന്യൂ ടീമിനെ നിയോഗിക്കണമെന്നും, കര്‍ഷകരുടെ ദുരിതം പരിഹരി ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ  ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും നിയമ നിര്‍മ്മാണം നടത്തണ മെന്നും കോട്ടയം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.  ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനുകൂല നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, സ്വന്തനിലയില്‍ മുന്‍പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കര്‍ഷകരുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പ്രമാണ പരിശോധന സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി  ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കുളത്തുങ്കല്‍ അറിയിച്ചു.

1 thought on “തോട്ടം- പുരയിടം വിഷയം- മുന്‍രേഖകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലഭ്യമാക്കണം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *