കൂട്ടിക്കൽ ‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ‍ നിന്നും ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക്-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർ‍ത്ഥികൾ

കൂട്ടിക്കൽ ‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ‍ നിന്നും ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക്-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർ‍ത്ഥികൾ  

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »