പൊതുജനസേവനരംഗത്തെ നൂതന ആവിഷ്‌കാരം: അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

പൊതുജനസേവനരംഗത്തെ നൂതന ആശയ ആവിഷ്‌കാരത്തിനുള്ള 2018 ലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവാർഡിന് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശം ക്ഷണിച്ചു. പ്രശസ്തി പത്രവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. പബ്ലിക് സർവീസ് ഡെലിവറി, പേഴ്‌സണൽ മാനേജ്‌മെന്റ്, പ്രൊസീജ്വറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ്, ഡെവലപ്‌മെന്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അപേക്ഷകൾ ദ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് (ഐ.എം.ജി), വികാസ് ഭവൻ(പി.ഒ), തിരുവനന്തപുരം-695033 എന്ന വിലാസത്തിൽ 31നകം ലഭിക്കണം. നാമനിർദ്ദേശത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോമും അവാർഡ് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങളും www.img.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. നോഡൽ ഓഫീസർ: കെ.കെ.രാജഗോപാലൻനായർ, ഐ.എം.ജി, ഫോൺ:9074825944.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!